Reglement gebruik internet en computers

In de vestigingen van de Bibliotheek Krimpenerwaard kan het publiek gebruik maken van publiekscomputers, internet, gratis wi-fi en print- en scanapparaten. Hiervoor heeft de Bibliotheek Krimpenerwaard een reglement opgesteld, dat u hieronder kunt raadplegen.

Artikel 1: Algemeen voorwaarden gebruik computers en internet

Alle bezoekers van de vestigingen van de Bibliotheek Krimpenerwaard (zowel leden als niet-leden) kunnen gratis gebruik maken van de aanwezige computers en het internet. Dit gebruik is gebonden aan de bepalingen in dit reglement.

 

Artikel 2: Gebruiks- en gedragsregels

Het gebruik van computers en internet is gebonden aan de volgende gebruiks- en gedragsregels:

* De gebruiker is verplicht zich te houden aan algemene instructies die door of vanwege de bibliotheek worden gegeven voor het gebruik van faciliteiten. Instructies en aanwijzingen die tijdens het gebruik van faciliteiten, door de bibliotheekmedewerkers worden gegeven, dienen terstond te worden opgevolgd.

* Bij drukte kan een bibliotheekmedewerker, indien er zich andere kandidaat-gebruikers aandienen, na 30 minuten gebruikers verzoeken plaats te maken voor andere gebruikers.

* Het reserveren van een computer met internettoegang is niet mogelijk.

* Internet en andere elektronische informatie kunnen slechts geraadpleegd worden tijdens de normale openingstijden van de bibliotheek.

* De gebruiker is verplicht alle directe en indirecte schade die zij/hij door opzet, schuld of nalatigheid aan de faciliteiten toebrengt, aan de bibliotheek te vergoeden.

* Het is de gebruiker niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot gegevens van andere gebruikers en tot programmabestanden van computersystemen of deze te wijzigen of te vernietigen, behoudens uitdrukkelijk daartoe verleende toestemming van de bibliotheek.

* Het is de gebruiker niet toegestaan de door de bibliotheek ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden en documentatie te kopiëren of ter beschikking te stellen aan derden, behoudens daartoe verleende schriftelijke toestemming van de bibliotheek.

* De gebruiker zal niet trachten toegang te verkrijgen tot computersystemen voor zover dit systemen betreft waarvoor geen expliciete toegangsmogelijkheid voor de gebruiker is gecreëerd.

* De gebruiker zal geen acties ondernemen die de integriteit en continuïteit van de faciliteiten ondermijnen.

* Het is verboden fouten en/of onvolkomenheden in de faciliteiten te gebruiken met het doel de integriteit en continuïteit van de faciliteiten te ondermijnen

* Gebruikers zullen geen pogingen ondernemen op de faciliteiten hogere privileges te bemachtigen dan de hun toegekende privileges.

* Het is verboden opzettelijk computervirussen op en via de faciliteiten te introduceren.

* Het is de gebruiker niet toegestaan in onevenredige mate beslag te leggen op de aan gebruiker ter beschikking gestelde faciliteiten, zulks ter beoordeling van de bibliotheek.

* Het is verboden berichten, zowel direct als indirect, aan andere gebruikers of groepen gebruikers te verzenden met discriminerende, opruiende, aanstootgevende of bedreigende inhoud.

* Het is verboden informatie die in strijd is met de wet of de goede zeden (o.a. pornografisch materiaal), informatie die de goede naam van de bibliotheek aantast, informatie die een discriminerend, racistisch, aanstootgevend, opruiend, of bedreigend karakter heeft, m.b.v. de faciliteiten op de faciliteiten vast te leggen en via de faciliteiten te verspreiden c.q. in de openbaarheid te brengen.

* Het gebruik van andere toestellen, zoals USB-sticks, fototoestellen, of andere gegevensdragers die aangesloten worden op de computer van de bibliotheek is voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

* Gebruiker zal de ter beschikking gestelde faciliteiten niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

* Aan het gebruik van onderdelen van faciliteiten kunnen aanvullende gebruiksregels en voorwaarden gesteld worden.

* Eten, drinken of telefoneren bij de pc’s is niet toegestaan.

* Het gebruik van de faciliteiten is voorts onderworpen aan de door de wetgever vastgestelde regels, wettelijke bepalingen en voorschriften.

 


Artikel 3: Kosten

3.1. Het gebruik van internet is gratis.

3.2. Voor het printen van zaken dient de gebruiker de volgende vergoeding te betalen:

Zwart/wit         A4        € 0,10

Zwart/wit         A3        € 0,20

Kleur               A4        € 0,25

Kleur               A3        € 0,50

 

Artikel 4: Sancties

4.1. Bij constatering van misbruik van de faciliteiten of het gebruik in strijd met de regelgeving of wettelijke bepalingen, kan de Bibliotheek een sanctie opleggen, met inachtneming van bepalingen in het Uitleenreglement van de Bibliotheek Krimpenerwaard.

4.2. De gebruikers van faciliteiten kunnen, indien zij zich niet houden aan het bepaalde in deze regeling en/of de instructies of aanwijzingen, niet opvolgen, of handelen in strijd met wettelijke bepalingen, uitgesloten worden van gebruik van de faciliteiten.

4.3. Bij herhaaldelijke overtreding van dit reglement, dan wel indien er sprake is van een grove schending van de verplichtingen zoals omschreven in dit reglement, kan de gebruiker tijdelijk dan wel definitie van bibliotheekgebruik worden uitgesloten en de toegang worden ontzegd.

4.4.  Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het bibliotheekgebruik geschiedt per brief door de directeur onder opgave van redenen.

 

Artikel 5: Schade

De Bibliotheek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, ontstaan door gebruik van de computer die toegang tot internet geeft, noch schade ontstaan door raadpleging van internet.

 

Artikel 6: Privacy

6.1. De Bibliotheek voert ter controle op de naleving van de regels in dit reglement geen systematische controle uit op het email- en netwerkverkeer van gebruikers.

6.2. In het kader van het technisch systeem- en netwerkbeheer vindt vastlegging plaats van gebruiks- en verkeersinformatie met een statistisch karakter (log-informatie) en in de vorm van periodieke kopieën van systeemtechnische en gebruikersinformatie. Deze gegevens worden niet langer dan een periode van een (1) maand bewaard.

6.3. De Bibliotheek houdt zich het recht voor in het kader van onderzoek na gerezen verdenking van handelen in strijd met dit reglement, gerichte controle uit te laten voeren op het email- en netwerkverkeer van individuele gebruikers.

6.4. Indien hiertoe gedwongen en gesommeerd door een vertegenwoordiger van de rechterlijke macht in de rang van rechter-commissaris of hoger zal de Bibliotheek medewerking verlenen aan verstrekking van informatie aangaande gebruik van faciliteiten door individuele gebruikers.