Internetreglement

Reglement Gebruik Internet, Wi-Fi en Computers Bibliotheek Krimpenerwaard

Artikel 1: Algemeen voorwaarden gebruik computers en internet

Alle bezoekers van de bibliotheek (zowel leden als niet-leden) kunnen gratis gebruik maken van de aanwezige computers, Wi-Fi en het internet. Dit gebruik is gebonden aan de bepalingen in dit reglement.

Artikel 2: Duur internetsessies en gebruiksmogelijkheden computers

2.1 Bij drukte kan een bibliotheekmedewerker, indien er zich andere kandidaat-gebruikers aandienen, na 30 minuten verzoeken plaats te maken voor andere gebruikers. 2.2 In geval van overlast mag een bibliotheekmedewerker een internetsessie onderbreken of afbreken.
2.3 Reserveren van een computer met internettoegang is niet mogelijk.
2.4 Indien in de vestiging aanwezig, is het gebruik van Microsoft Office mogelijk.

Artikel 3: Gebruiks- en gedragsregels

3.1 Het gebruik van computers, Wi-Fi en internet is gebonden aan de volgende gebruiks- en gedragsregels:

 • Men mag anderen niet hinderen bij het gebruik van de computers en internet.
 • Een computer mag door maximaal 2 personen tegelijkertijd gebruikt worden, tenzij dit overlast voor anderen veroorzaakt.
 • Eten, drinken of telefoneren bij de computers is niet toegestaan.
 • Het inloggen op privacygevoelige websites zoals webmail of websites van banken is geheel voor eigen risico.

3.2 De volgende activiteiten zijn niet toegestaan:

 • Het raadplegen van websites met een pornografische inhoud en websites die aanzetten tot geweld en/of racisme.
 • Het gebruiken van internet voor illegale doeleinden.
 • Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers.
 • Het gebruik van eigen software op een computer van de Bibliotheek Krimpenerwaard.

3.3 Aanwijzingen van bibliotheekmedewerkers moeten worden opgevolgd. Medewerkers zijn gerechtigd om bij vermoeden van misbruik te vragen om een bibliotheekpas en/of een identiteitsbewijs.

3.4 Het gebruik van computers wordt geregistreerd overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze registratie geschiedt om het beheer, de continuïteit, de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de infrastructuur en de diensten te waarborgen, verstoring van bedrijfsprocessen en andere (financiële) schade tegen te gaan en om toezicht te houden op de naleving van de gedrags- en gebruiksregels binnen de bibliotheek.

3.5 Op grond van deze registratie kunnen bibliotheekmedewerkers bij een vermoeden van misbruik via de personeelscomputers meekijken met de internetgebruikers.

3.6 Bij (vermoeden van) misbruik kunnen bibliotheekmedewerkers het internet afsluiten en indien nodig een sanctie opleggen als bedoeld in artikel 6.

Artikel 4: Kosten

4.1 Het gebruik van internet, Wi-Fi en de publiekscomputers is gratis voor alle bezoekers van de bibliotheek. Voor printen dient te worden betaald.

Artikel 5: Toegangsuren gebruik computers en internet

5.1 Internet en andere elektronische informatie kan geraadpleegd worden tijdens de normale openingstijden van de bibliotheek.
5.2 De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de eventuele tijdelijke uitval van de internettoegang.

Artikel 6: Sancties

6.1 Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot internet leidt tot sancties, al naargelang de aard van de inbreuk:

 • Het vergoeden van de veroorzaakte schade
 • Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van de computer en internet
 • Tijdelijke of definitieve ontzegging van de toegang tot de bibliotheek
 • Bij ernstige vergrijpen: melding aan politie en juridische vervolging

De oplegging van sancties gebeurt met inachtneming van bepalingen in het Uitleenreglement van de Bibliotheek Krimpenerwaard. Dit Uitleenreglement is aanwezig in de bibliotheek.

Artikel 7: Schade

Software, overgenomen van internet, kan virussen bevatten. E-mailberichten met of zonder bijlage kunnen eveneens virussen bevatten.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan computerapparatuur en toebehoren van de gebruiker, noch voor beschadiging of het verlies van gegevens, als gevolg van virussen of verkeerd gebruik van de apparatuur.